Founder Members


Dr. Prabhu Vinayagam

Lt. Col. Saravjeet Kaur

Col. Binu Sharma

Capt. Ajitha P.S.

Madhukari Ray

Bri. Sai Bala Madathil

Punitha Singh

Purnima Mittal

Dr. Vikram Guduri

Dr. Jayant Giri

Mary Jose

Thankam Gomez

Sutapa Chandra

Dr. Sunita Arora

Clare D’Mello

Asima Bhattacharya

Dr. Neha Lopes

Ujwala Rajkumar Pal